×
Nasza Izba została członkiem Rady  Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nasza Izba została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

Cele Rady Przedsiębiorców:
  • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
  • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
  • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
Zespoły robocze Rady:
Opinie wydawane przez Radę dotyczą:
  • projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP;
  • wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
  • stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
  • prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Więcej na stronie:

strona główna