×
Od 28 lutego przedłużenie pomocy z tarczy branżowej na kolejne miesiące

Od 28 lutego przedłużenie pomocy z tarczy branżowej na kolejne miesiące

W niedzielę, 28 lutego weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
Rząd zdecydował o przedłużeniu i poszerzeniu obowiązywania niektórych form wsparcia, które przewiduje tarcza branżowa.
Dotyczy to:
– zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r.; dokładny okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,- wnioski do 30 kwietnia.
– dofinansowania wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wnioski do 31 marca
– wypłaty świadczenia postojowego
– dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.- wnioski do 31 maja
Warunkami skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.
Każdą w/w pomocą objęte zostały m.in. kody PKD 79.12 oraz 55.10
Wnioski można składa od dzisiaj.
Link do treści rozporządzenia:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000037101.pdf