×

Cele i zadania

Wielkopolska Izba Turystyczna (WIT) powstała 21 stycznia 1992 r.

WIT jest organziacją samorządu gospodarczego. Główne zadania Izby to ochrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Członkami Wielkopolskiej Izby Turystycznej są biura podróży, agencje usług turystycznych, przewoźnicy, hotele, i firmy gastronomiczne, jak również uczelnie wyższe. W chwili obecnej do WIT należy 72 członków (nie wliczając oddziałów firm).

Oprócz ochrony intereresów swoich członków WIT udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów gospodarczych, organizacyjnych i prawnych, współpracuje z organami administracji państwowej, występuje wobec nich jako rzecznik środowiska organizatorów turystyki Wielkopolski. Prowadzi również działalność informacyjną i promocyjną oraz działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących w sektorze turystyki.

Jesteśmy członkiem World Trade Center Poznań, Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu oraz członkiem stwoarzyszonym Izby Turystyki RP, podpisaliśmy list intencyjny o wzajemnej współpracy z Muzeum Pierwszycyh Piastów w Lednicy i firmą ubezpieczeniową ERV

Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością uhonorowało naszą Izbę Certyfiaktem „Najwyższa Jakość”

Cele działania Wielkopolskiej Izby Turystycznej określone zostały w Statucie, który jest podstawowym dokumentem organizacyjnym. Wśród celów statutowych należy wyróżnić następujące wiodące grupy zagadnień:

1. ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów,

2. udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,

3. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki,

4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej, w tym szczególnie rzetelności w świadczeniu usług,

5. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób zawodowo pracujących w sektorze usług turystycznych.

Kategorie