×

Zarząd

Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Turystycznej są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Polubowny. W dotychczasowej historii Izby Walne Zgromadzenie obradowało 30 razy (w tym dziesięciokrotnie w celu wyboru władz).

Zarząd składa się z 5-9 członków (wybieranych na okres 3 lat). Zarząd jest władzą wykonawczą Izby i do jego kompetencji należą wszystkie bieżące sprawy związane z działalnością Izby nie zastrzeżone dla innych organów statutowych. Pracami zarządu kieruje Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Funkcję tą pełnili dotychczas: Jacek Figna, Michał Fidelus, Ryszard Torzyński, Zbigniew Matecki oraz Włodzimierz Kolat.

Wśród pozostałych organów statutowych na szczególną uwagę zasługuje działalność Sądu Polubownego, który prowadzi postępowanie pojednawcze w sporach majątkowych między członkami WIT, a także innymi podmiotami gospodarczymi oraz w sporach majątkowych pomiędzy członkami WIT a ich klientami.

Władze WIT

 Prezydent

Rafał Czaja

Wiceprezydent

Eliza Smolińska  

              

                  Skarbnik 

             Grażyna Bartkowiak  

        Członkowie Zarządu

               Janusz Szymański

                Agnieszka Budny

                    Robert Waloch

                   Jan Olczykowski

         Komisja Rewizyjna

     Sławomir Rolak (Przewodniczący)

                  Joanna Śniadek

                   Zygmunt Ruta

           Sąd polubowny

   Stanisław Popiel (Przewodniczący)

                Krystyna Ogrodowska

                   Maria Szenfeld

                Adrian Sołtysiński

                    Stefan Żurek