×

Zarząd

Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Turystycznej są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Polubowny. W dotychczasowej historii Izby Walne Zgromadzenie obradowało 24 razy (w tym dziewięciokrotnie w celu wyboru władz).

Zarząd składa się z 5-9 członków (wybieranych na okres 3 lat). Zarząd jest władzą wykonawczą Izby i do jego kompetencji należą wszystkie bieżące sprawy związane z działalnością Izby nie zastrzeżone dla innych organów statutowych. Pracami zarządu kieruje Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Funkcję tą pełnili dotychczas: Jacek Figna, Michał Fidelus, Ryszard Torzyński oraz Zbigniew Matecki.

Wśród pozostałych organów statutowych na szczególną uwagę zasługuje działalność Sądu Polubownego, który prowadzi postępowanie pojednawcze w sporach majątkowych między członkami WIT, a także innymi podmiotami gospodarczymi oraz w sporach majątkowych pomiędzy członkami WIT a ich klientami.

Władze WIT

Prezydent
Włodzimierz Kolat

Wiceprezydent

Eliza Smolińska  

Skarbnik 

Grażyna Bartkowiak  

Członkowie Zarządu

Janusz Szymański

Agnieszka Budny

Rafał Czaja 

 

Komisja Rewizyjna

Sławomir Rolak (Przewodniczący)

Joanna Śniadek

Zygmunt Ruta

 

Sąd polubowny

Stanisław Popiel (Przewodniczący)

Krystyna Ogrodowska

Maria Szenfeld

Adrian Sołtysiński

Stefan Żurek