×

Zarząd

Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Turystycznej są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Polubowny. W dotychczasowej historii Izby Walne Zgromadzenie obradowało 24 razy (w tym dziewięciokrotnie w celu wyboru władz).

Zarząd składa się z 5-9 członków (wybieranych na okres 3 lat). Zarząd jest władzą wykonawczą Izby i do jego kompetencji należą wszystkie bieżące sprawy związane z działalnością Izby nie zastrzeżone dla innych organów statutowych. Pracami zarządu kieruje Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Funkcję tą pełnili dotychczas: Jacek Figna, Michał Fidelus, Ryszard Torzyński oraz Zbigniew Matecki.

Wśród pozostałych organów statutowych na szczególną uwagę zasługuje działalność Sądu Polubownego, który prowadzi postępowanie pojednawcze w sporach majątkowych między członkami WIT, a także innymi podmiotami gospodarczymi oraz w sporach majątkowych pomiędzy członkami WIT a ich klientami.

Władze WIT

Prezydent Włodzimierz Kolat

Prezydent
Włodzimierz Kolat

Wiceprezydent Członek Zarządu – Skarbnik

Rafał Karkosz Agnieszka Budny

Członek Zarządu
Eliza Smolińska

Członek Zarządu
Piotr Sućko

Komisja rewizyjna
Grażyna Bartkowiak (Przewodnicząca)

Zygmunt Ruta

Maciej Pawlak

Członek Zarządu

Marek Śliwka

Członek Zarządu

Robert Waloch

Członek Zarządu

Przemko Niewiadomski

Sąd polubowny
Stanisław Popiel (Przewodniczący)
Krystyna Ogrodowska
Maria Szenfeld
Stefan Żurek